Mundësi punësimi për pozitën - Menaxher i Servisit - Mercurius

Menaxher i Servisit

Data e skadimit

01.09.2021

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Menaxher i Servisit, i cili do të menaxhoj departamentin e Servisit të pajisjet të shtypit/printer. 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë organizimin e operacioneve ditore të servisit dhe punët e terrenit për intervenime sipas kërkesave të klientëve.
 • Të bëjë prezantimin e produkteve të shtypit (plotera), të përpilojë ofertat teknike, financiare dhe të realizoj shitjen e tyre.
 • Të kontrolloj performancën e ekipit që bëjnë servisimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të shtypit.
 • Të këshilloj ekipin kur bëjnë instalime të sistemeve të harduerit dhe softuerit të printerëve.
 • Të ketë vetë iniciativë për të avancuar diturinë e tij, duke vijuar trajnime, vetë studime, video tutoriale dhe duke lexuar katalogët e pajisjeve te brendit qe Kompania i ka ekskluzivitet.
 • Të krijoj marrëdhënie profesionale me klientë.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet diplomë e nivelit bachelor në fushën relevante.
 • Minimum 2 vit përvojë pune në servisimin e pajisjeve të shtypit, si: printer, elektronikë apo të ngjashme.
 • Preferohet të ketë trajnime apo certifikime ne fushën e IT-së.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën angleze.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Patentë shoferi valide.

OFERTA:

 • Paga fillestare rreth 600 euro.
 • Pagesë në bazë të performancës (bonuse).
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mbështetje në zhvillimin e vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale
 • Mundësi për të punuar me ekipin fantastik.

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 01.09.2021. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Menaxher i Servisit

Data e skadimit

01.09.2021

Fusha

Informatikë -IT

Qyteti

Prishtinë