Mundësi punësimi për pozitën e hapur - Teknik i Servisit - Mercurius

Teknik i Servisit

Data e skadimit

06.12.2018

Qyteti

Prishtinë

Mercurius Consulting është kompani e specializuar në fushën e avancimit të lidershipit dhe menaxhmentit, HR outsorcing, trajnimit / motivimit, rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit. Për zhvillimin e veprimtarisë së klientit tonë, pionier në Industrinë e Shtypit dhe Marketingut, jemi në kërkim të kandidatëve ambicioz për pozitën Teknik i Servisit, i cili do të servisoj pajisjet e shtypit/printer.

 

PËRGJEGJËSITË:

 • Të bëjë kontrollimin, servisimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të shtypit.
 • Të kryej instalimin e sistemeve harduerike dhe softuerike të printerëve.
 • Të ketë vetë iniciativë për të avancuar diturinë e tij, duke vijuar trajnime, vetë studime, video tutoriale dhe duke lexuar katalogët e pajisjeve te brendit qe Kompania i ka ekskluzivitet.
 • Të ofroj përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura.
 • Të krijoj marrëdhënie profesionale me klientë.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Preferohet diplomë e nivelit bachelor në fushën relevante.
 • Minimum 1 vit përvojë pune në servisimin e pajisjeve të shtypit, si: printer, elektronikë apo të ngjashme.
 • Preferohet të ketë trajnime apo certifikime ne fushën e IT-se.
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar në gjuhën angleze.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Patentë shoferi valide.

 

OFERTA:

 • Paga fillestare rreth 500 euro.
 • Pagesë në bazë të performancës (bonuse).
 • Kompensim i shpenzimeve të telefonit.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal, duke ndjekur trajnime profesionale.
 • Mundësi për t’u avancuar në pozitën e udhëheqësit të divizionit dhe krijimin e ekipit të tij.

 

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, aplikoni deri më datën 06.12.2018. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Apliko më poshtë:

Pozita

Teknik i Servisit

Data e skadimit

06.12.2018

Fusha

Informatikë -IT

Qyteti

Prishtinë